Budúcnosť vykurovania po roku 2023


Vzhľadom na očakávané ukončenie výroby elektrickej energie z domáceho hnedého uhlia vo všeobecnom verejnom záujme v elektrárni Nováky je v rámci transformácie Hornej Nitry riešená aj otázka budúcnosti vykurovania mesta Prievidza a ďalších odberateľov, ktorí sú v súčasnosti zásobovaní teplom z elektrárne Nováky, od vykurovacej sezóny 2023/2024.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi boli na rokovaní 28. septembra 2020 informovaní o dvoch návrhoch riešení vykurovania na Hornej Nitre po roku 2023. Zámery majú pripravené Slovenské elektrárne a Prievidzské tepelné hospodárstvo a boli už podrobne predstavené odbornej verejnosti a posúdené expertmi Európskej investičnej banky. Mestské zastupiteľstvo zástupcom mesta v spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo odporučilo, aby pokračovali v príprave a posudzovaní zámeru projektu výstavby zdroja tepla prostredníctvom investora PTH. Podrobné informácie o zámeroch nájdtete na tejto stránke nižšie.

Vyjadrite sa k návrhom riešení budúcnosti vykurovania

Mesto Prievidza si uvedomuje, že téma budúcnosti vykurovania po roku 2023 sa dotýka mnohých jeho obyvateľov. I napriek obdobiu pandémie koronavírusu vytvára podmienky na prezentovanie ponúkaných riešení širokej verejnosti. Na účel zodpovedania otázok a možnosti vyslovenia názorov obyvateľov, najmä odberateľov tepla z centrálneho zdroja, na ponúkané riešenia budúcnosti vykurovania, zriaďuje špeciálnu e-mailovú schránku teplo@prievidza.sk.

TIP: Pošlite nám svoje názory alebo otázky k riešeniam na teplo@prievidza.sk.

Diskusia o budúcnosti vykurovania bude on-line

Ako alternatívu verejného zhromaždenia, na účel informovania verejnosti o riešeniach budúcnosti vykurovania na Hornej Nitre, organizuje mesta Prievidza on-line diskusiu. Bude sa konať v utorok 20. októbra 2020 od 17:00 a vysielať na internete, na YouTube kanáli Mesto Prievidza.

Obyvatelia sa do diskusie môžu zapojiť doručením otázok cez platformu Sli.do alebo e-mailom na teplo@prievidza.sk. Záznam z podujatia bude odvysielaný aj v Regionálnej televízii Prievidza v stredu 21. októbra 2020 o 20:00 a v nedeľu 25. októbra 2020 o 10:00.

Svoju účasť na diskusii potvrdili zástupcovia Prievidzského tepelného hospodárstva a Slovenských elektrární, ktorí predstavia svoje zámery riešenia budúcnosti vykurovania v krátkych prezentáciách. Zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie priblíži kritériá pre hodnotenie zámerov, ktoré pripravili v rámci asistencie experti Európskej investičnej banky - JASPERS. Na otázky verejnosti budú pripravení odpovedať aj primátorka mesta Prievidza a zástupca Okresného správcovského bytového družstva. Trvanie diskusie bude najviac tri hodiny.

Podpora od nezávislých expertov EIB

Asistencia JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch), poradenských služieb Európskej investičnej banky (EIB), ktorá bola ukončená v roku 2019, a podrobne analyzovala možnosti riešení budúcnosti vykurovania na Hornej Nitre, odporučila podrobné posúdenie konkrétnych zámerov, ktoré majú nahradiť súčasný zdroj tepla.

V tejto súvislosti boli pripravené dva projektové návrhy riešení, jeden Slovenských elektrární a druhý Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP). Tieto navrhované investície, ktoré majú nahradiť zdroj tepla od vykurovacej sezóny 2023/2024, sú predmetom nadväzujúcej asistencie JASPERS v roku 2020. Jej hlavným cieľom je identifikácia a posúdenie možností náhrady uhlia - technickej, ekonomickej a envirnomentálnej uskutočniteľnosti, ako aj identifikácie príslušných možností financovania.

Asistencia JASPERS je poskytovaná priebežne počas roka 2020, experti vydávajú priebežné správy – tzv. Guidance Notes. Prvé dve správy hodnotili na základe štúdií uskutočniteľnosti dve ponúkané riešenia. V tretej správe JASPERS uvádza porovnanie návrhov SE a PTH vo forme jednoduchej tabuľky analýzy viacerých kritérií s uvedením relatívnych silných stránok a potenciálnych rizík / oblastí rozvoja dvoch zámerov riešen. Všetky tri správy nájdete nižšie.

Slovenské elektrárne

Pokračovanie výroby tepla v areáli elektrárne, z plynu a biomasy

Riešenie ponúkané zo strany Slovenských elektrární spočíva vo výstavbe nového zdroja diaľkového vykurovania v lokalite uhoľnej elektrárne SE v Novákoch. Investícia zahŕňa inštaláciu dvoch 8 MWth kotlov na biomasu (s celkovou kapacitou 16 MWth), troch nových 18 MWth kotlov na zemný plyn pre výrobu teplej vody (s celkovou kapacitou 54 MWth) a kombinovanú výrobu tepla a energie s vratným plynovým motorom s kapacitou 1 MWth a 1 MWel. Súčasťou projektu je aj potrebné doplnkové vybavenie a práce (prípojka zemného plynu, čistička odpadových vôd, obehové čerpadlá atď.), ktorých celkové investičné náklady sú v súčasnosti odhadované na 18,6 mil. eur.

Prezentácia na stiahnutie

Pripomienky k projektu od JASPERS

Prievidzské tepelné hospodárstvo

Banské vody, biomasa, solárne panely a plynová kotolňa

Riešenie ponúkané zo strany Prievidzského tepelného hospodárstva pozostáva z výstavby a pripojenia nových zdrojov výroby tepla pre systém CZT Prievidza. Investícia by zahŕňala inštaláciu štyroch tepelných čerpadiel voda-voda s celkovou kapacitou 4,1 MWth a plynovej kogeneračnej jednotky s kombinovanou výrobou tepla a elektriny (KVET) s kapacitou 1 MWtep a 1 MWel v areáli bane Cigeľ. Spolu s plánovaným využitím dvoch existujúcich teplovodných (TUV) 3 MWth kotlov na biomasu (s celkovou kapacitou 6 MWth) by celková kapacita výroby tepla bola 11,1 MWth. PTH taktiež uvažuje o doplnení solárnych tepelných panelov o 2,5 MWth (v tomto prípade by inštalovaný tepelný výkon v bani Cígeľ dosiahol 13,6 MWth).
Ďalej sa uvažuje s vybudovaním 6 km dlhého systému potrubia teplej vody spájajúceho lokalitu Cígeľ so súčasným miestom dodávky tepla pri okraji mesta Prievidza („bod K1“). Potrubia by mali priemer DN 300 pre maximálnu prenosovú kapacitu 30 MWth. V lokalite “K1” v Prievidzi sa plánuje nainštalovať tri kotly na zemný plyn s výkonom 12,5 MWth (s celkovou kapacitou 37,5 MWth). Súčasťou projektu sú aj potrebné doplnkové vybavenie a práce (prípojky zemného plynu, úpravňa vody, obehové čerpadlá atď.). Celkové predpokladané investičné náklady sú v súčasnosti 13,9 mil. eur (bez prípadných dodatočných nákladov na inštaláciu a pripojenie solárnej tepelnej kapacity).

Prezentácia na stiahnutie

Pripomienky k projektu od JASPERS

Multikriteriálna analýza zámerov

S cieľom pomôcť rozhodovaciemu procesu JASPERS po dohode so slovenskými orgánmi poskytuje porovnanie návrhov SE a HBP vo forme jednoduchej tabuľky analýzy viacerých kritérií s uvedením relatívnych silných stránok a potenciálnych rizík / oblastí rozvoja dvoch zámerov riešení. K správe je pripojený sprievodný súbor tabuľky programu Excel. Správa a pripravená tabuľka majú podporiť subjekty s rozhodovacími právomocami pri doplnení kritérií navrhovaných iniciatívou JASPERS pridaním ďalších špecifických aspektov, ak je to potrebné. Každému kritériu umožňuje prisúdiť váhový faktor (aby sa zohľadnila ich dôležitosť) a zvoliť skóre pre každý projekt a kritérium, pričom sa bude čerpať aj z nezávislého stanoviska JASPERS. Na základe týchto vstupov tabuľka zobrazí súhrnné skóre pre každý projekt, aby bolo možné porovnanie.

Poznámky JASPERS k projektom č. 3 (slovenský preklad)

Tabuľka multikriteriálnej analýzy (slovenský preklad)

Stanovisko OZ Priatelia Zeme-CEPA

Zainteresovaným subjektom v procese diskusií o budúcnosti vykurovania je aj OZ Priatelia Zeme-CEPA, ktoré predložilo JASPERS svoj úvodný ideový zámer budúceho riešenia. K návrhom riešení, ktoré pripravili SE a PTH, uvádzajú toto stanovisko:

Ani jeden z predložených projektov nemôžeme považovať za trvalé riešenie, pretože sa zatiaľ nerieši obnova budov, rozvodov a pripájanie obnoviteľných zdrojov energie vo vlastníctve ľudí a miest. Navrhujeme preto:
1. Vybrané riešenie vykurovania na Hornej Nitre po roku 2023 by malo byť označené ako dočasné a približne po 11 rokoch prehodnotené s ohľadom na ceny tepla a ciele ochrany prírody;
2. Prechodné obdobie (11 rokov po roku 2023) je nevyhnutné využiť na komplexnú obnovu budov s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj systému centrálneho zásobovania teplom 4. generácie.
Priatelia Zeme-CEPA aj naďalej budú pracovať na tomto dlhodobom riešení pre región, ktoré budú experti JASPERS hodnotiť v druhej fáze a už teraz ho považujú za prínosné.

Prezentácia Generačná zmena CZT

Ďalšie zdroje informácií

Stručné stanovisko k návrhom riešení od Ing. Mariána Tihanyiho, autora Energetickej koncepcie mesta Prievidza

Záznam z podujatia Budúcnosť vykurovania miest Prievidza, Nováky a obce Z Kostoľany po roku 2023 zo dňa 24. septembra 2020

Záznam z podujatia Budúcnosť vykurovania miest Prievidza, Nováky a obce Z Kostoľany po roku 2023 zo dňa 17. júna 2020

Záznam z pracovného rokovania k téme Riešenie problematiky zásobovania teplom v regióne Hornej Nitry po ukončení výroby elektriny a tepla z domáceho uhlia v elektrárni Nováky na Ministerstve hospodárstva SR zo dňa 8. septembra 2020