Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi – vybavenie učební


30. 3. 2020 12:56

Opis a rozsah zákazky je špecifikovaný v prílohe č.1 tejto výzvy. Ide o dodanie tovarov, dopravu, ich montáž a zaškolenie obsluhy pre projekt spolufinancovaný zo zdrojov EŠIF v rámci IROP.
Zákazka sa delí na tri samostatné časti, uchádzač môže predložiť svoju ponuku jednu a/alebo všetky tri časti zákazky: IKT do učební, Softvér, Nábytok do učební. Bližšie v prílohe č. 1 tejto výzvy.
CPV kód: 39162200-7, 48190000-6, 39160000-1

Celý dokument:

Prílohy: