Výzva prečistenie lapačov tukov


25. 4. 2013 14:01

Názov zákazky: „Prečistenie lapačov tukov pre ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby
Miesta výkonu služby: 7 objektov školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza podľa zoznamu v bode 3.2.
Na poskytnutie služby bude vystavená objednávka.

celý dokument: ico_doc_46