Výzva ne predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi


6. 3. 2018 13:25

Názov zákazky : „Vybudovanie obslužnej komunikácie na Ul. Matice slovenskej v Prievidzi“
Miesto dodania: parcela C-KN č. 3256/8, k.ú. Prievidza – parcela medzi budovou bývalej
požiarnej zbrojnice a budovou Gymnázia V.B. Nedožerského
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby, CPV 71320000-7li zapojiť.

príloha č.1:

príloha č. 2: