Výzva na predkladanie ponúk - Kultúrny dom Veľká Lehôtka – prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia – realizácia stavby, Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia


17. 8. 2017 10:09

zákazka zrušená

Názov zákazky : „Kultúrny dom Veľká Lehôtka – prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia “ – realizácia stavby
„Kultúrny dom Hradec - – prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia “ – realizácia stavby“.
Miesto dodania: Kultúrny dom Hradec, Kultúrna dom Veľká Lehôtka, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác.
Predpokladaná hodnota zákazky: KD Veľká Lehôtka 9 399,64 € bez DPH
KD Hradec 5 166,51 € bez DPH.

celý dokument:

príloha č. 1:ts_46

príloha č. 2:

návrh zmluvy: