Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vypracovanie architektonickej štúdie Zariadenie pre seniorov na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi


8. 7. 2020 13:47

Názov zákazky: Vypracovanie architektonickej štúdie Zariadenie pre seniorov na Ul. Š. Závodníka v Prievidzi
Miesto dodania: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Návrh zmluvy o dielo je prílohou č. 1 tejto výzvy.
Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 zákona na dodanie služby
CPV kód zákazky: 71200000-0 – Architektonické a súvisiace služby
Predpokladaný termín dodania: Júl 2020

Celý dokument:

Prílohy: