Výzva na predkladanie cenových ponúk -Vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne opravy, servis v prípade poruchy, doplnkové služby výťahov


3. 9. 2020 11:18

Názov zákazky: „Vykonávanie pravidelnej prehliadky a preventívnej údržby, porevízne
opravy, servis v prípade poruchy, doplnkové služby výťahov“.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesta dodania: Mestský úrad a Mestský dom na Námestí slobody v Prievidzi, školské
jedálne pri materských školách v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.1.
Termín dodania: 1.11.2020– 31.10.2022.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá zmluva o poskytnutí služby a budú vystavené
objednávky podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých miest dodania.

celý dokument: