Výzva na predkladanie cenových ponúk - vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa“ – vypracovanie a dodanie zámeru v rozsahu zisťovacieho konania v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie


28. 5. 2019 14:44

Názov zákazky : „Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa“ – vypracovanie a dodanie zámeru v rozsahu zisťovacieho konania v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.       
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.      
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.     
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7

celý dokument:

mandátna zmluva:

príloha: