Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vajcia pre potreby ŠJ pri MŠ


21. 3. 2012 10:04

Predmet zákazky a typ zmluvy
2.1 Názov zákazky: „Vajcia pre potreby ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“
2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
2.3 Miesto dodania: ŠJ pri MŠ v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.3
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva na obdobie: 12 mesiacov
2.5 Požadované množstvo, termín a miesto dodania budú dohodnuté v čiastkových telefonických objednávkach podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých ŠJ.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46