Výzva na predkladanie cenových ponúk - vajcia do MŠ


14. 5. 2014 10:42

Názov:  „Potraviny – poľnohospodárske a záhradnícke produkty do MŠ(vajcia)“
Opis zákazky s minimálnymi požiadavkami na predmet: predmetom zákazky je nákup čerstvých vajec pre MŠ v kvalite podľa platných noriem pre potreby školských jedální  pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, v priemere pre 1166 stravníkov. Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky

celý dokument: ico_doc_46