Výzva na predkladanie cenových ponúk - Stavebné úpravy k zriadeniu polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi


7. 1. 2020 13:55

Názov zákazky : „Stavebné úpravy k zriadeniu polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi“.      Miesto dodania: ZŠ S. Chalupku, Ul. S. Chalupku 313/4, Prievidza      
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.      
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7
Predpokladaná hodnota zákazky: 20 270,00 € bez DPH

Celý dokument:
Prílohy: