Výzva na predkladanie cenových ponúk: Spevnené plochy na Ul. M. Hodžu 10-16 a Lúčnej ul. – Jedáleň sv. Florian


19. 3. 2019 19:18

Miesto dodania: Ul. M. Hodžu a Lúčna ul., Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV: 45223300-9
Predpokladaná hodnota zákazky: 13 693,00 € bez DPH

celý dokument:

prílohy:

vysvetlenie a vyjadrenia správcov sietí k zákazke Spevnené plochy na Ul. Hodžu a lúčnej ul. – Jedáleň sv. Florian :