Výzva na predkladanie cenových ponúk: Spevnená plocha na Nábreží sv. Cyrila č. 36


9. 5. 2016 14:12

Názov zákazky: „Spevnená plocha na Nábreží sv. Cyrila č. 36“.
Miesto dodania: Nábrežie sv. Cyrila 36 v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45113000-2, 45233222-1.
Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 € bez DPH.

celý dokument:ico_pdf_46

Zmluva o dielo:ico_doc_46

Podklady: