Výzva na predkladanie cenových ponúk -Služby vzdelávania pre projekt : Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná


24. 9. 2018 09:18

Predmetom zákazky je príprava a poskytovanie spoločných školiacich aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne cezhranlčnej spolupráce miestnych aktérov miest Prievidza a Karviná v oblasti aktívneho starnutia a sociálneho začlenenia seniorov prostredníctvom novovytvoreného vzdelávacieho projektu: „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná", ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok tak, aby mohla byť dosiahnutá spoločná cezhraničná spolupráca a cezhraničný dopad, ako aj metodické, kvalitatívne a technické parametre požadované poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na túto zákazku.

celý dokument: