Výzva na predkladanie cenových ponúk - rozšírenie spevnených plôch


27. 2. 2013 10:05

Názov zákazky : „ Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Mišíka v Prievidzi“.
Druh zákazky: ZNH – zákazka na stavebné práce
Miesto dodania: Ul. M. Mišíka v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,00 € bez DPH.

celý dokument: ico_doc_46

príloha č. 1:

príloha č. 2: ico_xls_46