Výzva na predkladanie cenových ponúk - revízia prenosných spotrebičov v MŠ a ŠJ


30. 6. 2015 09:20

Názov zákazky: „Revízia prenosných spotrebičov v MŠ a ŠJ MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza a v budove Mestského úradu, v budove Mestského domu, v budove Priemstavu a.s. v Prievidzi podľa § 6 písm. n) a § 13 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení neskorších predpisov na zabezpečenie požiadavky ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.“
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesta dodania: Mestský úrad a Mestský dom na Námestí slobody v Prievidzi, budova Priemstavu a.s. na Hviezdoslavovej ulici 3 v Prievidzi, materské školy a školské jedálne pri materských školách v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.4.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená rámcová dohoda.

celý dokument: ico_doc_46