Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcie MK a chodníkov v meste Prievidza – rekonštrukcia chodníka na ceste Vl. Clementisa


3. 10. 2019 10:03

Názov zákazky: „Rekonštrukcie MK a chodníkov v meste Prievidza – rekonštrukcia chodníka na ceste Vl. Clementisa v úseku od Ulice energetikov po zástavku MHD.“
Miesto dodania: mestská časť Kopanice, chodník na ceste Vl. Clementisa v úseku od Ulice energetikov po zástavku MHD
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác; CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota zákazky: 20.100,-€

Prílohy: