Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby mestského úradu


8. 9. 2017 10:00

Verejný obstarávateľ dopĺňa požiadavku na predkladanie ponúk  a predlžuje lehotu predkladanie ponúk do 22.9.2017 do 12:00 hod.

Názov zákazky : „Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby mestského úradu“
Miesto dodania: Námestie slobody 12, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác, CPV: 45213150-9
Predpokladaná hodnota zákazky: 67.400,00 €

Doplnenie + predĺženie lehoty:

celý dokument:

príloha č.1:

príloha č.2:

príloha č. 3 (výkaz dverí):