Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ


19. 5. 2016 14:49

Názov zákazky : „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza“.
Miesto dodania: ZŠ Ul. Rastislavova 416/4 v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45214210-5, 45260000-7.
Predpokladaná hodnota zákazky: 68 850,00 € bez DPH.

celý dokument: ico_pdf_46

Zmluva o dielo:ico_doc_46

príloha:ts_46