Výzva na predkladanie cenových ponúk - rekonštrukcia strešného plášťa MŠ


23. 6. 2014 10:03

Názov zákazky: „ Materská škola na Ul. A. Mišúta v Prievidzi – rekonštrukcia strešného plášťa pavilónu B“.
Druh zákazky: ZNH – zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Miesto dodania: Materská škola na Ul. A. Mišúta, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

celý dokument:ico_doc_46

Zmluva o dielo:

projektová dokumentácia: ts_46