Výzva na predkladanie cenových ponúk - „Rekonštrukcia palubovky telocvične ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi“


21. 6. 2017 10:45

Názov zákazky: „Rekonštrukcia palubovky telocvične ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi“.
Miesto dodania: Základná škola Ul. S. Chalupku, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV: 45212222-8

Celý dokument:ico_pdf_46

Návrh zmluvy:ico_doc_46

Dokumentácia a výkaz výmer:ts_46