Výzva na predkladanie cenových ponúk -Rekonštrukcia mostového objektu – Malá Lehôtka


10. 8. 2017 11:01

Názov zákazky: „Rekonštrukcia mostového objektu – Malá Lehôtka“
Miesto dodania: , Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác, CPV: 45213150-9

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 23.8.2017 do 13: hod., z dôvodu dozverejnenia výkazu výmer k uvedenej zákazke.

celý dokument:ico_pdf_46

prílohy: ts_46

výkaz výmer: