Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste


28. 7. 2017 08:27

Názov zákazky : „Rekonštrukcia mostného objektu na Košovskej ceste“.
Miesto dodania: Košovská cesta, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV:45221110-6.
Predpokladaná hodnota zákazky: 118 200,00 € bez DPH

celý dokument: ico_pdf_46

návrh zmluvy: ico_doc_46

prílohy: ts_46