Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ Prievidza Ul. enegretikov – projektová dokumentácia + autorský dozor


13. 4. 2018 13:02

Názov zákazky : „Rekonštrukcia cvičebného priestoru v ZŠ Prievidza Ul. enegretikov –
projektová dokumentácia + autorský dozor.“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

celý dokument:

návrh zmluvy: