Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy L. Stančeka- zmena“ – realizácia severnej steny


16. 5. 2017 14:10

Názov zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy L. Stančeka - zmena“ realizácia severnej steny.
Miesto dodania: ZUŠ L. Stančeka, Ul. Rastislavova 745/13 v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45214200-2, 45443000-4.
Predpokladaná hodnota zákazky: 31 600,00 € bez DPH.

celý dokument:ico_pdf_46

prílohy:ts_46

návrh ZoD:ico_doc_46