Výzva na predkladanie cenových ponúk - Priechod pre chodcov na Rastislavovej ulici pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi


11. 10. 2017 16:07

Názov zákazky : „Priechod pre chodcov na Rastislavovej ulici pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi“
Miesto dodania: Rastislavova ulica v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

celý dokument:

príloha:

návrh zmluvy: