Výzva na predkladanie cenových ponúk - potraviny - živočíšné, rastlinné oleje a tuky pre MŠ


30. 4. 2014 10:57

Názov:  „Potraviny – živočíšne, rastlinné oleje a tuky do MŠ“
Opis zákazky s minimálnymi požiadavkami na predmet: predmetom zákazky je nákup živočíšnych olejov a tukov v kvalite podľa platných noriem pre potreby školských jedální pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, v priemere pre 1166 stravníkov. Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky.

celý dokument:ico_doc_46