Výzva na predkladanie cenových ponúk - Ostrovček na Ul. K. Nováckeho


12. 6. 2017 14:40

Názov zákazky : „Ostrovček na Ul. K. Nováckeho"
Miesto dodania: Ul. Nováckeho, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

celý dokument:ico_pdf_46

návrh zmluvy:ico_doc_46