Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)


7. 9. 2020 18:37

Názov zákazky : „Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)“.           
Miesto dodania: Ulica M. Mišíka, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác;CPV:45000000-7
Predpokladaná hodnota zákazky: 26 103,00€ bez DPH

celý dokument:

prílohy: