Výzva na predkladanie cenových ponúk - oprava sociálnych zariadení


12. 6. 2013 13:25

Názov zákazky: „Práce na oprave sociálnych zariadení“
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Miesto dodania: Materská škola, Ul. D. Krmana 334/6, 971 01  Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument: ico_doc_46