Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava miestnej komunikácie na Tichej ulici a chodníka na Ul. A. Mišúta pred MŠ v Prievidzi


3. 10. 2019 09:50

Názov zákazky: „Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza.“
Miesto dodania: miestna komunikácia na Tichej ulici a chodníka na Ul. A. Mišúta pred MŠ
v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác; CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota zákazky: 20.600,-€

Prílohy: