Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava chodníkov Ul. A. Stodolu, Za depom


2. 4. 2019 13:39

Názov zákazky : „Oprava chodníkov Ul. A. Stodolu, Za depom“.               
Miesto dodania: Ul. A. Stodolu a Ul. Za depom, Prievidza .        Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.      
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45223253-7     
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 714,10 € bez DPH

celý dokument:

prílohy: