Výzva na predkladanie cenových ponúk - Odborné prehliadky elektroinštalácií (MŠ Benického, MŠ Krmana) a bleskozvodov (MŠ Cyrila, MŠ Gorkého, MŠ Krmana, MŠ Mišúta)


23. 8. 2019 08:10

Názov zákazky: „Odborné prehliadky elektroinštalácií (MŠ Benického, MŠ Krmana)
a bleskozvodov (MŠ Cyrila, MŠ Gorkého, MŠ Krmana, MŠ Mišúta).
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesta dodania: materské školy v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.3.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.
Predpokladaná hodnota zákazky: 5.000€ bez DPH

celý dokument: