Výzva na predkladanie cenových ponúk - Ochranné osobné pracovné prostriedky určené pre MŠ a ŠJ pri MŠ


17. 10. 2014 13:11

Verejný obstarávateľ oznamuje, že ruší použitý postup zadávania zákazky podľa § 46 odst.2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení  - nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

,Názov zákazky: „Ochranné osobné pracovné prostriedky určené pre MŠ a ŠJ pri MŠ“
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: podľa prílohy č.3
Na dodanie predmetu zákazky budú vystavená objednávka
Predpokladaná hodnota zákazky: 9.000 € bez DPH

celý dokument: ico_pdf_46