Výzva na predkladanie cenových ponuk - Obnova pamätníka Slovenského národného povstania – Banská v Prievidzi


24. 9. 2018 14:03

Názov zákazky : „Obnova Pamätníka Slovenského národného povstania – Banská v Prievidzi“.
Miesto dodania: Pamätník Slovenského národného povstania – Banská v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác, CPV 45212314-0 - stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov;.
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 250,00 € bez DPH.

prílohy: