Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nerezový nábytok a konvektomat s príslušenstvom pre vybavenie štyroch prevádzok školských jedální pri materských školách v Prievidzi


20. 8. 2019 22:05

Názov zákazky: „Nerezový nábytok a konvektomat s príslušenstvom pre vybavenie štyroch prevádzok školských jedální pri materských školách v Prievidzi"
Miesto dodania: Ul. J . Matušku 759/1, Ul. Clementisa 251/2, Ul. Mišíka 398/17, Nábr. Sv. Cyrila 360/28
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru -
Predpokladaná hodnota zákazky: 30.000,00€ bez DPH

Celý dokument