Výzva na predkladanie cenových ponúk- nebezpečný odpad


30. 11. 2011 14:45

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
       2.1 Názov zákazky : „ Zber nebezpečných odpadov z územia mesta Prievidza v roku 2012,
             ktorých oddelený zber je mesto Prievidza povinné zabezpečiť podľa zákona č.
             223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov“.
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby.
       2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza.
       2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva. 
       2.5. Predpokladaná hodnota zákazky : do 10 000,00 € .

celý dokument : ico_doc_46