Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nájom nádob na biologicky rozložiteľný odpad s objemom minimálne120 litrov, maximálne 140 litrov


16. 12. 2016 13:08

Názov zákazky : „ Nájom nádob na biologicky rozložiteľný odpad s objemom minimálne120 litrov, maximálne 140 litrov“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby.

celý dokument:ico_pdf_46

príloha č. 1: