Výzva na predkladanie cenových ponúk na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky - Chodník na Ulici energetikov - pri Nový domov n.o.


20. 3. 2018 16:27

Názov zákazky: Chodník na Ulici energetikov - pri Nový domov n.o.
Miesto dodania: Ulica energetikov, parcela C KN 5363/1 k.ú. Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45000000-7

Celý dokument

Príloha č. 1 - orientačný zákres

Návrh zmluvy o dielo

Stanovisko SSE-distribúcia, a.s. Žilina

Stanovisko TSMPD, s.r.o. Prievidza