Výzva na predkladanie cenových ponúk - Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi “ – odstránenie závad a nedostatkov


10. 10. 2018 15:09

Názov zákazky : „Multifunkčné ihrisko ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi “ – odstránenie závad a nedostatkov.
Miesto dodania: Základná škola Ul. P. Dobšinského, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV: 45236110-4

prílohy:

prílohy: