Výzva na predkladanie cenových ponúk "Modernizácia kinosály KaSS Prievidza technológiou E-cinema HD


3. 7. 2014 12:35

Názov zákazky: Modernizácia kinosály KaSS Prievidza technológiou E-cinema HD
Druha zákazky: ZHN - zákazka na uskutočnenie služby
Miesto dodania: Kultúrne a aspoločenské stredisko, F. Madvu 11. Prievidza
Na dodadnie zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument: ico_pdf_46