Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kultúrny dom Malá Lehôtka – rekonštrukcia strechy


21. 8. 2018 09:41

Názov zákazky : „Kultúrny dom Malá Lehôtka – rekonštrukcia strechy“
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Miesto dodania: Kultúrny dom Malá Lehôtka, Fr. Hečku 316/45, 971 01 Prievidza-Malá Lehôtka
Predpokladaná hodnota zákazky: 49.900,00 €

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk:

Vysvetlenie požiadavky na predkladanie cenových ponúk a príloh :

celý dokument:

prílohy: