Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kultúrny dom Hradec – rekonštrukcia omietok/sanácia/-realizácia“


4. 10. 2018 12:28

Názov zákazky : „Kultúrny dom Hradec – rekonštrukcia omietok/sanácia/-realizácia“
Miesto dodania: Kultúrny dom, mestská časť Hradec
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác , slovník CPV 45410000-4 –
Omietkárske práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 20.050,00 € bez DPH

celý dokumnet s prílohami: