Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kancelárske potreby na II. štvrťrok


24. 5. 2012 08:07

      Predmet zákazky : zákazka na dodanie tovaru - kúpa
Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych potrieb podľa priloženého rozpisu.
         Slovník spoločného obstarávania :
         Dodanie predmetu zákazky bude v zmysle uzatvorenej zmluvy  ako jednorazová dodávka 5 dní po účinnosti zmluvného vzťahu
         Predpokladaná hodnota zákazky : do 1070 € s DPH.

Celý dokument na stiahnutie : ico_pdf_46