Výzva na predkladanie cenových ponúk- kancelárske potreby 2. štvrťrok 2013


29. 4. 2013 10:38

Názov zákazky: „Kancelárske potreby – 2. štvrťrok 2013“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania:
Mestský úrad, Odd. hospod. správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. poschodie, sklad
Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza
Mestský úrad, Oddelenie výstavby a ŽP (ŠFRB), Hviezdoslavova 3, Prievidza, 6. posch.
Mestský úrad, Oddelenie stavebného poriadku, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 5. posch.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva
Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania uvedené vo výzve a v zmluve (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46