Výzva na predkladanie cenových ponúk - hygienický náter


27. 5. 2013 08:54

Názov zákazky: „Hygienický náter kuchýň v ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza a miestnosti škrabka v ŠJ pri MŠ na ul. Benického“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby
Miesta výkonu služby: školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza podľa zoznamu v bode 3.2.
Na realizáciu predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

celý dokument: ico_doc_46