Výzva na predkladanie cenových ponúk- Hygienické prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ


15. 3. 2013 08:37


Názov zákazky: „Hygienické prostriedky pre materské školy a školské jedálne pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“

Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru    Miesta dodania: Materské školy v Prievidzi a Školské jedálne pri Materských školách v Prievidzi podľa prílohy č. 2 výzvy
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania uvedené vo výzve a v zmluve.

Celý dokument : ico_doc_46