Výzva na predkladanie cenových ponúk - hudobné nástroje


26. 6. 2013 09:46

Predmet zákazky a typ zmluvy
Názov zákazky: „Hudobné nástroje pre materské školy“
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesta dodania: materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná zmluva.

celý dokument: ico_doc_46