Výzva na predkladanie cenových ponúk - Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Prievidza v oblasti tepelnej energetiky


13. 9. 2017 11:18

Názov zákazky : „AKTUALIZÁCIA KONCEPCIE ROZVOJA MESTA PRIEVIDZA
V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY"
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o poskytnutí služby
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71300000-1.

celý dokument: