Výzva na predkladanie cenových ponúk:Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby mestského úradu


8. 8. 2017 13:57

Názov zákazky: „Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby mestského úradu“
Miesto dodania: Námestie slobody 12, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác,CPV: 45213150-9

celý dokument:ico_pdf_46

návrh zmluvy:ico_doc_46

príloha č. 1:ts_46

príloha č.2 :